คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
หลักสูตรการสื่อสารบูรณาการ การสื่อสารศึกษา

หลักสูตรการสื่อสารบูรณาการ การสื่อสารศึกษา

เน้นการศึกษาศาสตร์ด้านการสื่อสารเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างลุ่มลึก สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ รวมถึงถ่ายทอดและส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปยังภาคส่วนต่าง ๆ สำหรับนำไปบูรณาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนทางสังคมโดยรวม

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาพิเศษ 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 41,400 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 165,600 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารบูรณาการ

Master of Arts (Integrated Communication)

สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

Integrated Communication

วิชาเอกการสื่อสารศึกษา

ข่าวสาร