คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
หลักสูตรการสื่อสารบูรณาการ การสื่อสารการตลาด

หลักสูตรการสื่อสารบูรณาการ การสื่อสารการตลาด

เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารให้นำไปใช้ประโยชน์ได้เฉพาะทางมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถสร้างความเชื่อมั่น 

ความเข้าใจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้แข็งแกร่ง ผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและดำรงตนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 41,400 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 165,600 บาท

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารบูรณาการ)

Master of Arts (Integrated Communication)

สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ

Integrated Communication

วิชาเอกการสื่อสารการตลาด

ข่าวสาร