ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

โครงการ 2 ปริญญา

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล