คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

การสื่อสารมวลชน

20,000 บาท

20,000 บาท

160,000 บาท

ภาพยนตร์ดิจิทัล

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

โครงการ 2 ปริญญา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

เศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน

20,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

210,000 บาท

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียม เทอม 1/1

ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

ภาพยนตร์ศึกษา

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

การบริหารจัดการงานภาพยนตร์

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

การสื่อสารบูรณาการ

41,400 บาท

41,400 บาท

165,600 บาท

การสื่อสารการตลาด

41,400 บาท

41,400 บาท

165,600 บาท

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

การสื่อสารบูรณาการ

55,000 บาท

55,000 บาท

330,000 บาท

ค่าเล่าเรียน

Faculty of Mass Communication Chiang Mai University.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเล่าเรียน - ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content