คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

การสื่อสารมวลชน
(นักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป)

28,000 บาท

28,000 บาท

224,000 บาท

ภาพยนตร์ดิจิทัล
(นักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป)

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

การสื่อสารมวลชน
(นักศึกษาก่อนรหัส 67)

20,000 บาท

20,000 บาท

160,000 บาท

ภาพยนตร์ดิจิทัล
(นักศึกษาก่อนรหัส 67)

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

โครงการ 2 ปริญญา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคฤดูร้อน

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

เศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน (นักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป)

35,000 บาท

35,000 บาท

17,500 บาท

350,000 บาท

เศรษฐศาสตร์ - การสื่อสารมวลชน (นักศึกษาก่อนรหัส 67)

20,000 บาท

20,000 บาท

10,000 บาท

210,000 บาท

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียม เทอม 1/1

ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

ภาพยนตร์ศึกษา

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

การบริหารจัดการงานภาพยนตร์

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์

45,000 บาท

45,000 บาท

360,000 บาท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

การสื่อสารบูรณาการ

41,400 บาท

41,400 บาท

165,600 บาท

การสื่อสารการตลาด

41,400 บาท

41,400 บาท

165,600 บาท

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ค่าธรรมเนียมรวมตลอดหลักสูตร

การสื่อสารบูรณาการ

55,000 บาท

55,000 บาท

330,000 บาท

ค่าเล่าเรียน

Faculty of Mass Communication Chiang Mai University.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเล่าเรียน - ปริญญาตรี

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content

หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

Heading #1
Heading #2
Heading #3
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content
Simple content